-->
ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 528

ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 528

ಮಕ್ಕಳ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 528ಅದ್ವೇಶ ಮೊಹಂತಿ
7ನೇ ತರಗತಿ
ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸಿಂಚನ ಎಸ್
5ನೇ ತರಗತಿ
ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 
ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
AARAV. R. JAWLKAR. 
5th Standrd
Lions English Medium 
School Haveri
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯ ಕೆ 
7ನೇ ತರಗತಿ 
ವಿವೇಕ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಣಾಜೆ 
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ