-->
ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ : ಕಲಾವಿದ ಜೀವನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ : ಸಂಚಿಕೆ - 13

ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ : ಕಲಾವಿದ ಜೀವನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ : ಸಂಚಿಕೆ - 13

ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ : ಕಲಾವಿದ ಜೀವನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ : ಸಂಚಿಕೆ - 13
ART GALLERY : ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರ ಚಿತ್ರಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ

◾ಕಲಾವಿದರ ಹೆಸರು : ಜೀವನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್
Artist Name :  JEEVAN SALIAN
▪️Born in Mangalore, India.
Lives and works in Mangaluru..


◾EDUCATION  ;▪️

▪️Karnataka University, Dharwad, India- BFA, (Bachelor of fine arts) Painting.

▪️Mahalasa College of visual arts, Mangaluru, - Diploma in art
▪️Ants studio Pvt. Ltd. Bengaluru,.-Diploma in 2D Animation
▪️Karnataka Polytechnic, Mangalore, - Civil draftsmanship

◾AWARD
▪️National award in painting,17th national youth festival, Mangalore-2012.

◾SOLO  SHOWS
▪️Experiments with invisible, Orchid art gallery,Mangalore-2012
▪️Inner quest, orchid art gallery, Mangalore -2007

◾GROUP SHOWS
▪️Art Kanara Group show in Shanthiniketan Kolkata-2022
▪️Art Kanara Group Show in Jogen Choudhary Art Gallery, Kolkata-2022
▪️Mungaru – s’cube art gallery, mangaluru – 2016.
▪️Bondage – Liberation, Interactive work of art project – 2016.
▪️Varna ganapa, gallery s’cube, mangaluru-2015
▪️Art kanara, Artists centre, Mumbai-2015
▪️Art for cause, charity show, Hotel Gateway, Mangalore-2013
▪️Self portrait, creative project, Orchid art gallery, Mangalore-2013
▪️Infinite, art from south kanara, Arpana fine art gallery, Newdelhi-2013
▪️Kriye-prakriye, venkatappa art gallery,bengaluru-2013
▪️India art festival, under orchid art gallery, Mumbai-2012
The indian mosaic,(sponsered ▪️K.L.K.A.Bengaluru.) Icon art gallery, Hyderabad-2012
▪️Camelart South region Art exhibition, Bengaluru -2012
▪️Banna ganapa, art insight art gallery, Mangalore-2011
▪️Sanchalana, Prasad art gallery,Mangalore-2011
▪️Art for concern, Melagres Hall, Mangalore,-2011
▪️Camelart South region Art exhibition, Hyderbad-2010
▪️Dhrithi foundation, orchid Gallery, Mangalore-2010
▪️Navaninada, Prasad art gallery Mangalore-2010
▪️Akhter’s art gallery. Mangalore-2009
▪️Lord’s last supper, orchid art gallery, Mangalore-2009.
▪️Contemporary art fair India, travancore art gallery, New delhi-2008
▪️Sibcons art Fair, Bengaluru, India – 2008
▪️International kite festival art show, Mangalore, 2008

◾PARTICIPATIONS
▪️Mangaluru Heritage sites Drawing and Documentation Project-INTACH, Mangalore-2022
▪️Art camp, K.P. Poornachandra Tejaswi Prathishtana,Moodigere-2020
▪️Art camp, Spectrum Resorts, Someshwara, Mangaluru-2019
▪️Art-reach, interactive programme, mangaluru-2016.
▪️Art impact, art camp, Gurukula public school, Kundapura-2016
▪️Konkanni calendar painting camp, kalangann, Mangaluru - 2015
▪️Monsoon art camp, mala, karkala, Karnataka.2014.
▪️Varna virasat art camp, Moodabidri-2012.
▪️Working with right Brain, workshop on visual art by L.N. Tallur, Mangalore, 2010
▪️Art for primal culture, workshop and camp, Kalangann Mangalore, 2010
▪️World Konkani cultural fest and camp, Mangalore-2010
▪️World Tulu convention art camp mangalore-2010
▪️Varna virasat art camp, Moodabidri-2010
▪️Art for peace and Harmony, art camp, Mangalore-2009
▪️Art impact, National level art camp, Kundapura-2009
▪️Kudla Kalavali, Kalamela, Mangalore
- 2007-2008

▪️History expedition Painting Camp, Mangalore-2006
▪️Bhava sanchaya, Landscape Camp, Dharmastala-2005

◾COLLECTIONS
▪️ Hotel Goldfinch,Mangalore,
▪️Hotel Chancery 7Star, Bengaluru.
▪️K.M.C. Hospital, Mangalore. 
▪️Father mullers Hospital,Mangalore
▪️Rohan Corporation, Mangaluru.
▪️St Aloysius PU College,Mangaluru.

◾Instructer, visual art in St Aloysius Institutions, Mangaluru.
◾Life Member of INTACH (Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, Delhi).

◾JEEVAN SALIAN
Aikya’
Chethana Nagara, Kumpala,
#2-118F (2A)
Mangaluru, Dakshina Kannada,
Karnataka-575002
Mob: 
6363086345

 jeevansalian@gmail.com

 

TITLE : Pollination 21 degree Celsius
SIZE : 60x60cms
MEDIA : Mixed Media on Canvas
PRICE : 24,000TITLE : Pollination 34 degree Celsius
SIZE : 90x90cms
MEDIA : Mixed Media on Canvas
PRICE : 40,000TITLE : Pollination 24 degree Celsius
SIZE : 90x90cms
MEDIA : Mixed Media on Canvas
PRICE : 40,000TITLE : Pollination 22 degree Celsius
SIZE : 90x90cms
MEDIA : Mixed Media on Canvas
PRICE : 40,000TITLE : Pollination 18 degree Celsius
SIZE : 90x90cms
MEDIA : Mixed Media on Canvas
PRICE : 40,000TITLE : Pollination 29 degree Celsius
SIZE : 60x60cms
MEDIA : Mixed Media on Canvas
PRICE : 24,000TITLE : Pollination 19 degree Celsius
SIZE : 60x60cms
MEDIA : Mixed Media on Canvas
PRICE : 20,000TITLE : Pollination 29 degree Celsius
SIZE : 60x60cms
MEDIA : Mixed Media on Canvas
PRICE : 24,000TITLE : Pollination 13 degree Celsius
SIZE : 60x60cms
MEDIA : Mixed Media on Canvas
PRICE : 24,000
TITLE : Pollination 32 degree Celsius
SIZE : 90x90cms
MEDIA : Mixed Media on Canvas
PRICE : 40,000TITLE : Pollination 08 degree Celsius
SIZE : 90x90cms
MEDIA : Mixed Media on Canvas
PRICE : 40,000TITLE : Pollination 28 degree Celsius
SIZE : 60x60cms
MEDIA : Mixed Media on Canvas
PRICE : 24,000TITLE : Pollination 18 degree Celsius
SIZE : 60x60cms
MEDIA : Mixed Media on Canvas
PRICE : 24,000TITLE : Pollination 34 degree Celsius
SIZE : 60x60cms
MEDIA : Mixed Media on Canvas
PRICE : 24,000TITLE : Pollination  series
SIZE : 42x30cms
MEDIA : Pen and Ink on Paper
PRICE : 8,000
TITLE : Pollination series
SIZE : 42x30cms
MEDIA : Pen and Ink on Paper
PRICE : 8,000
TITLE : Pollination  series
SIZE : 42x30cms
MEDIA : Pen and Ink on Paper
PRICE : 8,000
TITLE : Pollination  series
SIZE : 42x30cms
MEDIA : Pen and Ink on Paper
PRICE : 8,000


TITLE : Pollination  series
SIZE : 42x30cms
MEDIA : Pen and Ink on Paper
PRICE : 8,000TITLE : Pollination  series
SIZE : 42x30cms
MEDIA : Pen and Ink on Paper
PRICE : 8,000
TITLE : Pollination  series
SIZE : 42x30cms
MEDIA : Pen and Ink on Paper
PRICE : 8,000
TITLE : Pollination  series
SIZE : 42x30cms
MEDIA : Pen and Ink on Paper
PRICE : 8,000

   

         A  seed. A germinated seed, from germination to sapling, sapling to a tree, tree to a fruit, fruit to seed again, seed to germination,,, thus is the cyclical process of nature.. Again, seed to plant, plant to flower, and the connection of one flower with the other flower, an important recurring process called pollination.  My sensitive mind  caught these outwardly simple and biological processes and I took  the journey of probing these hidden processes. Different stages of pollination processes render various shapes and forms, which made me to use these elements in visualization to enhance the aesthetic value of my work. The current series is all about pollination.
      Any concept in order to be used in visual art raises many issues. The visual  language I use  to express my inner thoughts  denote the  understanding I had of the concept. I believe creation of art is a replica of the truth and art should always speak  the truth.  In the process of visualizing, I encountered two processes.- philosophical and the other technical.  The former belongs to the mind and other related to the physical elements in a work of art.  Philosophical element consists of in interest in the subject, knowledge, visual perception, and imagination.  The physical elements include the usage of time, space and the other material mediums that finally give shape to a work of art.  I believe the combination of all of the above leads to creation of objects of aesthetic value. 
        In the current series of my art works, I have used mix media with skill full use of colors.  Different colors communicate different atmospheres.  A few colors denote  cool  atmosphere, others warm and still others are about unbearable heat.  Using the color combination, I have tried to depict the ups and down of  in the material world.
The contemporary world has seen many technological advances than any other time of human history.  The impact of technology on our thoughts and projects has changed the way we live and art is no exception.  At times I feel technology is a challenge to the creative process and  at the same time it can be harnessed to create a thought provoking art.  I have kept both dynamics in mind while creating these paintings and drawings, based on experiments and the dynamics  of aesthetics. - Jeevan  Salian    

ART GALLERY : ಮಕ್ಕಳ ಜಗಲಿಯಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನೇಕ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು  ಕಾರ್ಯನಿರ್ಸುತ್ತವೆ. ಹೆಸರಾಂತ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ.
      ಇಂತಹ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕರು ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ..... ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ  ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜಗಲಿಯಿಂದ.....
       ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲುದ್ದೇಶಿಸುವ  ಚಿತ್ರಕಲಾಪ್ರಿಯರು ನೇರವಾಗಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ  ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

◾Address
JEEVAN SALIAN
Aikya’
Chethana Nagara, Kumpala,
#2-118F (2A)
Mangaluru, Dakshina Kannada,
Karnataka-575002

Mob: 6363086345 

jeevansalian@gmail.com*

****************************************
Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article