-->
ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 535 : ಚಿತ್ರರಚನೆ : ಯಶಸ್ವಿನಿ ಪಿ, 10ನೇ ತರಗತಿ

ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 535 : ಚಿತ್ರರಚನೆ : ಯಶಸ್ವಿನಿ ಪಿ, 10ನೇ ತರಗತಿ

ಮಕ್ಕಳ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 535
ಚಿತ್ರರಚನೆ : ಯಶಸ್ವಿನಿ ಪಿ
10ನೇ ತರಗತಿ 
ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫಿನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು